Afwijzing BLV dd. 4 oktober 2021

Amsterdam, 20 september 2021

Het huidige bestuur van ASV Blauw-Wit heeft met verbazing kennisgenomen van de oproep tot een Buitengewone Ledenvergadering op 4 oktober a.s. Deze brief lijkt te zijn verstuurd namens ASV Blauw-Wit. Wie u deze oproep heeft doen toekomen is ons onbekend. Wij hebben wel een vermoeden dat de heren Saïd Berntohami en Ammar Khawaja, als beheerder van de website, verantwoordelijk zijn. Wij vinden het uiterst brutaal dat leden op deze illegale manier zijn benaderd. De bewuste aanvraag, via mail, tot deze Buitengewone Ledenvergadering is op 31 augustus aan ons gestuurd. Op 12 september hebben wij de indiener de heer Ammar Khawaja en ook alle “verzoekers” de redenen laten weten waarom wij niet op dit verzoek in kunnen gaan. Met name de weigering om aan het vonnis van de Kantonrechter te voldoen en daarmee het tegenwerken van onze pogingen om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de vereniging. De website is (zie bijgesloten vonnis Kantonrechter) is nog steeds niet overgedragen aan het huidige bestuur. Zie vonnis punt 6.1, 6.2 en 6.6. Ook zijn er overzichten gestuurd naar het bedrijf dat de contributie inning voor ons gaat verzorgen (NIKKI) die naar onze mening heel veel vraagtekens bevatten. Met name financieel hebben wij zaken geconstateerd die totaal niet in het belang van ASV Blauw-Wit zijn.

  1. Veel leden vrijgesteld van contributie. Totaal geen transparantie waarom.
  2. Verlaging contributie zaalvoetbal, waardoor dit waarschijnlijk niet meer kostendekkend is.
  3. Opvoeren van (niet spelende) leden na 21 juli 2021, terwijl de heer Khawaja, niet meer namens Blauw-Wit mag optreden.
  4. Advocaatkosten van gedaagden (proberen) te laten betalen door ASV Blauw-Wit
  5. Overeenkomst afgesloten met een kledingsponsor, waarbij wij ook onze vraagtekens zetten of dit financieel verantwoord was.  

De kantonrechter heeft op 21 juli 2021 bepaald dat de Algemene Ledenvergadering binnen 3 maanden moet worden gehouden. Deze, volgens ons onnodige, oproep tot een BLV zien wij als weer een poging om het huidige bestuur te dwarsbomen. Want wat is eigenlijk het nut van een benoeming van nieuwe kandidaten 3 weken voor de ALV. Wij laten u daarom weten dat wij de oproep voor een Buitengewone Vergadering niet ondersteunen en verder zullen gaan met onze pogingen om een verantwoorde ALV uit te schrijven, te houden ergens in de derde week van oktober. 

Wij zullen dan de voordracht van nieuwe bestuursleden natuurlijk agenderen.

 

Hoogachtend,

Bestuursleden Liesbeth Stricker en Luc van Bolderick

downloads van documenten:
BLV en ALV.docx
Uitspraak rechtszaak BW 22 jul 2021
Verzoek Algemene Ledenvergadering 31 augustus 2021

Geef een antwoord