Oproep tot Alg. LedenVergadering op korte termijn

22 oktober 2021.

 

Geacht bestuur,

Zijnde het bestuur zoals erkend door het Kantongerecht en door de verzoekers. Tevens gericht aan het bestuur dat in onze opinie onterecht (illegaal) is gekozen op 4 oktober 2021.

Namens het Team Zondag 1 en het Team Zondag 2 inclusief begeleiders, trainers en een aantal ereleden die wij hebben benaderd een totaal aantal van meer dan 40 leden (verzoekers) verzoeken wij het bestuur een ALV te organiseren zoals aangegeven in de statuten (artikel 15 punt 4) dit i.v.m. het feit dat wij het bestuur gekozen op 4 oktober 2021 niet erkennen. Deze verkiezing heeft namelijk plaatsgevonden in strijd met de uitspraak van het Kantongerecht en het niet respecteren van de uitspraak van het Kantongerecht.

De ALV moet worden gehouden naar aanleiding van de uitspraak van het Kantongerecht gedateerd 21 juli 2021 waarin het bestuur bestaande uit Michel Galata (MG), Ben van Nelfen (BvN), Liesbeth Stricker (LS) en Luc van Bolderick (LvB) als bestuurders zijn erkend door het kantongerecht. Na deze uitspraak heeft het niet erkende bestuur GEEN ENKELE medewerking verleend aan de overdracht opgedragen door het Kantongerecht van o.a. de website, SportLink en de afgesloten contractuele verplichtingen namens Blauw-Wit. Erger nog, een deel van hen is zich naar buiten toe als bestuur  blijven gedragen ondanks het verbod van het Kantongerecht. Mede hierdoor hebben BvN, LS en LvB besloten om af te treden als bestuurslid omdat het besturen van de vereniging op alle mogelijke manieren werd gedwarsboomd door een deel van het niet erkende bestuur. Wel  zijn ze nog  bereid om als demissionair bestuur de lopende zaken af te handelen tot aan de volgende ALV zoals verplicht gesteld door de uitspraak van het kantongerecht.

De verliezende partij van de rechtszaak heeft  besloten om een Buitengewone Leden Vergadering (BLV) te organiseren die is gehouden op 4 oktober 2021 en tijdens deze BLV is een nieuw bestuur gekozen. Deze BLV is in strijd met de uitspraak van het kantongerecht en is  dus niet rechtsgeldig. De uitspraak van het kantongerecht geeft aan dat binnen drie maanden na de uitspraak eerst  een ALV moet worden gehouden.  Het zittende (gedeeltelijk demissionaire) bestuur heeft deze BLV dan ook als illegaal bestempeld en het gekozen bestuur van 4 oktober 2021 wordt dan ook niet erkend. Bij het niet erkennen van de gekozen bestuurders tijdens de illegale verkiezing van 4 oktober 2021 hebben de “verzoekers” zich aangesloten. Onderstaand treft u een concept agenda aan met de punten die wij minimaal willen bespreken tijdens een ALV 

Wij stellen voor dat u deze ALV binnen een termijn van 4 weken organiseert. Mocht dit niet plaatsvinden dan zullen wij als “verzoekers” zelf een ALV aankondigen met de volgende agendapunten:

 

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING of dinsdag 23 november 2021

 

 1.  Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 31 oktober 2019i
 5. Kantongerecht uitspraak – toelichting en uitvoering
 6. Niet door de ALV goedgekeurde activiteiten
 7. Jaarverslag bestuur
 8. Financiën: Jaarcijfers 2020/2021; Verslag kascontrole jaarstukken; Begroting 2021/2022
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Bestuursverkiezing i.v.m aftreden van de bestuursleden

Kandidaat  bestuursleden kunnen zich voor 9 november 2021 melden bij het zittende (gedeeltelijk demissionair) bestuur met hun persoonlijke gegevens en omschrijving welke werkzaamheden ze zouden kunnen verrichten binnen het bestuur.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De jaarcijfers en de notulen en verslagen worden ter vergadering rondgedeeld. Zij die deze stukken eerder in willen zien kunnen een exemplaar opvragen bij Liesbeth Stricker. 

Email: liesbeth.stricker@planet.nl.Geef een antwoord